نحوه کار ترانزیستور

نحوه کار ترانزیستور ،بررسی عملکرددو نوع ترانزیستور PNP و NPN