برطرف کردن مشکل عدم شناسایی سیمکارت

برطرف کردن مشکل عدم شناسایی سیمکارت