مقاومت چیست ؟

تعریف مقاومت الکتریکی و انواع مقاومت ، مقاومت ثابت ، مقاومت متغیر