ریست بایوس لپ تاپ

ریست بایوس لپ تاپ چگونه انجام می شود؟