کارت صدا چیست

کارت صدا چیست و چه قابلیت هایی دارد