کند شدن تبلت ایسوس

علت کند شدن تبلت ایسوس چیست و چگونه باید سرعت تبلت ایسوس را افزایش داد؟