شکستن قفل BitLocker بدون کلید ریکاوری (فرمت کردن هارد)