تفاوت باتری داخلی و خارجی لپ تاپ

تفاوت باتری داخلی و خارجی لپ تاپ چیست؟