استفاده از افزونه Session Buddy برای باز کردن تب ه