نحوه عملکرد سوئیچ در شبکه

نحوه عملکرد سوئیچ در شبکه چگونه است؟